Prispievame k vytváraniu vašich hodnôt

Prispieť k vytváraniu hodnôt je základom filozofie spoločnosti PROMET SLOVAKIA, s. r. o.
Sme názoru, že najvyššou hodnotou a zároveň šťastím pre ľudstvo, je samotný ľudský život.
Dovoľte nám preto prosím, stáť spolu s Vami na začiatku Vašich snov, byť synonymom Vašej
úspešnosti, ale najmä, stať sa osobnou oporou vo svete komodít.
O spoločnosti

Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Tento dokument slúži na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúva naša spoločnosť PROMET SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Radlinského 1730 01 Dolný Kubín, ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“).

Naša spoločnosť je prevádzkovateľom webovej stránky www.prometslovakia.sk.

Aké osobné údaje naša spoločnosť
zhromažďuje a za akým účelom?

Používaním našej webovej stránky zhromažďujeme o Vás len údaje pomocou textových súborov, tzv. cookies (prejsť do Základné vysvetlenie súborov cookies), pomocou ktorých dokážeme zabezpečiť pre Vás lepší komfort pri prehliadaní našej stránky. Pri prehliadaní našej stránky zhromažďujeme o Vás aj Vašu IP adresu.

V prípade, ak nás kontaktujete niektorým zo spôsobov uvedených na našej stránke (napr. emailom, telefonicky), sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na  dosiahnutie účelu, na ktorý ste nám Vaše osobné údaje poskytli. Patria sem najmä meno a priezvisko, telefónne číslo, email, adresa, dátum narodenia, prípadne aj ďalšie údaje ak to bude nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorí boli tieto údaje poskytnuté.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na vyššie uvedené účely na základe aspoň jedného z nasledovných právnych základov:

 • Súhlas dotknutej osoby - v prípade, keď nebude možné spracúvať Vaše osobné údaje na konkrétne stanovený účel na inom právnom základe, tak Vás požiadame o udelenie súhlasu so spracúvaním. Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  
 • Plnenie zmluvy - v prípade, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy (napr. rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluve), Vaše osobné údaje sme oprávnení spracúvať z dôvodu plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo aby na základe Vašej žiadosti boli vykonané opatrenia pred uzatvorením zmluvy (v tzv. predzmluvných vzťahoch).
 • Plnenie zákonných povinností - v prípadoch, kedy nám zákona ukladá povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje (napr. zákon o DPH, zákon o dani z príjmov), tieto spracúvame z dôvodu plnenia si zákonných povinností.
 • Oprávnený záujem - Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán, pričom tento právny základ využívame najmä na umiestňovanie cookies na našu webovú stránku, za účelom zistenia ako využívate našu webovú stránku, čo Vás pri prehliadaní našej stránky zaujíma a na marketingové účely pre webstránku spoločnosti PROMET SLOVAKIA, s. r. o.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujeme našim partnerom, ktorí poskytujú primerané záruky na ochranu osobných údajov, ako aj prevádzkovateľom informačných systémov, ktorí zabezpečujú podporné a technické služby spojené s využívaním našej webovej stránky, a to len v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu, na ktorý sa Vaše osobné údaje spracúvajú.

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny (mimo EÚ), avšak pri využívaní niektorých elektronických služieb (sociálnych sietí) našich partnerov spojených so spracúvaním osobných údajov, sa takéto prenosy môžu realizovať, avšak využívame služby len tých partnerov, ktorí poskytujú primerané záruky ochrany spracúvaných osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa Vaše osobné údaje spracúvajú, ako náhle nebude daný účel spracúvania, prípadne to nebude vyplývať z osobitného právneho predpisu, budú Vaše osobné údaje vymazané.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje počas doby trvania tohto oprávneného záujmu, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody. (prejsť do Základné vysvetlenie súborov cookies).

Aké sú Vaše práva?

Podľa článku 15 až 22 Nariadenia GDPR v spojení s § 21 až 28 ZoOOÚ máte ako dotknutá osoba nasledovné právo:

 • požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú - máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a máte právo na prístup k nim;
 • na opravu osobných údajov - máte právo na to, aby boli Vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené, so zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) - máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov,
  • ak tieto nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali;
  • odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • namietli ste spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
  • namietli ste nezákonné spracúvanie Vašich osobných údajov;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu;
  • Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, v týchto prípadoch:
  • napadli ste správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
  • spracúvanie je protizákonné a namietli ste proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;
  • namietli ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
 • namietať spracúvanie osobných údajov – máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Máte právo namietať aj spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • na prenosnosť osobných údajom - máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom Prevádzkovateľ, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase, alebo na zmluve, a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby);
 • podať návrh na začatie konania podľa §100 ZoOOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kontaktné údaje na Prevádzkovateľa:

PROMET SLOVAKIA, s. r. o.
Radlinského 1730
026 01 Dolný Kubín
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Konečný
E-mail: tomas.konecny@prometslovakia.sk

Dbáme na osobný kontakt
kde sa nachádzame?

Osobný kontakt je neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich obchodných vzťahov a preto vždy
s veľkou pokorou a potešením nadväzujeme osobné stretnutia s našimi partnermi priamo v sídle spoločnosti v Dolnom Kubíne.
Sídlo spoločnosti

PROMET SLOVAKIA, s. r. o.

Radlinského 1730
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Tel.+421 435 864 808
Fax.+421 435 821 110
E-mailobchod@prometslovakia.sk

IČO363 867 31 | aktuálny výpis >
IČ DPHSK 2020131685 | platnosť > Kontaktovať
Sklady spoločnosti

SKLAD MOKRAĎ (zobraziť na mape)

Mokraďská 489
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Zodp. skladníkMichal Harezník
Tel.+421 903 736 835
Prevádz. hodinyPon. - Pia. | 07:00 - 14:00 hod.

SKLAD ČIERNA NAD TISOU (zobraziť na mape)

Staré kontajnerové prekladisko Bieľ (obvod ŽSR)
076 43 Čierna nad Tisou
Slovenská republika

Zodp. skladníkLadislav Bojti
Tel.+421 905 694 035
Prevádz. hodinyPon. - Pia. | 08:00 - 14:00 hod.

Služba tzv. Konsignačného skladu

Spoločnosť PROMET SLOVAKIA, s. r. o. ponúka službu uloženia tovaru v priestoroch, ktorých vlastníkom
je klient za účelom spotrebovania tohto tovaru klientom. Klient spotrebuváva tovar podľa svojej potreby.
Spotrebovaním dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a klientovi vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Spoločnosť PROMET SLOVAKIA, s. r. o. vyhotoví faktúru za spotrebované množstvo tovaru na základe hlásenia
o spotrebe, ktoré nám klient doručuje v pravidelnej lehote (napr. ku koncu každého kalendárneho týždňa).
Momentálne poskytujeme službu konsignačného skladu na území Slovenska 4 klientom.

- Kontakt -

konatelia

EN

RU

pavol konecny

ING. PAVOL KONEČNÝ
CEO

+421 903 556 024
pavol.konecny@prometslovakia.sk

EN

tomas konecny

ING. TOMÁŠ KONEČNÝ
FINANCIAL DIRECTOR

+421 903 761 292
tomas.konecny@prometslovakia.sk

EN

tomas konecny

ING. TOMÁŠ KONEČNÝ
FINANCIAL DIRECTOR

+421 903 761 292
tomas.konecny@prometslovakia.sk

EN

RU

PL

jan konecny

MGR. JÁN KONEČNÝ
TRADE DIRECTOR

+421 903 491 703
jan.konecny@prometslovakia.sk

EN

RU

zuzana konecna

ZUZANA KONEČNÁ
ACCOUNTANT

+421 903 651 686
zuzana.konecna@prometslovakia.sk

EN

RU

zuzana konecna

ZUZANA KONEČNÁ
ACCOUNTANT

+421 903 651 686
zuzana.konecna@prometslovakia.sk

HU

PL

EN

ivan fejes

ING. IVAN FEJEŠ
TRADER

+421 903 745 142
ivan.fejes@prometslovakia.sk

EN

julius konecny

MGR. JÚLIUS KONEČNÝ
TRADER

+421 911 254 413
julius.konecny@prometslovakia.sk

EN

julius konecny

MGR. JÚLIUS KONEČNÝ
TRADER

+421 911 254 413
julius.konecny@prometslovakia.sk

Kontakty

PROMET SLOVAKIA, s. r. o.Ročne s viac ako 34 000 tonami dodaného železa, ferozliatín, šrotu
a uhlia oceliarňam
a zlievarňam, patrí PROMET SLOVAKIA, s. r. o.
k významným dodávateľom základných hutníckych a zlievárenských materiálov v strednej Európe.

Tel.  +421 435 864 808  |  Fax. +421 435 821 110
E-mail  obchod@prometslovakia.sk  |  faktury@prometslovakia.sk
ADRESAPROMET SLOVAKIA, s. r. o.
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

IČO363 867 31 | aktuálny výpis >
IČ DPHSK 2020131685 | platnosť >
KONTAKTNÝ FORMULÁR


Vaše nastavenie

Súbory cookie

Skôr ako navštívite našu webstránku by sme Vás radi požiadali o súhlas s používaním súborov cookie pre účely našej webstránky.

Viac informácií s možnosťou nastavenia súborov cookie nájdete po kliknutí na “Viac informácii”.

Súhlasíte s používaním súborov cookie?